Om en teknisk specifikation ser ut som ryska… få den översatt!

Ett dokument som beskriver demodulerade signaler, eller som försökte förklara bärfrekvenser eller amplitudmodulering i detalj skulle låta som ryska för de flesta av oss.

Tänk dig då att få samma tekniska specifikation på det faktiska språket ryska… tanken svindlar.

Tack vara EU:s införande, öppna gränser, fritt flöde av handel och samarbete över gränserna händer detta faktiskt väldigt ofta.

Brittiska ingenjörsfirmor tar till exempel väldigt ofta emot tekniska rapporter och byggnadsspecifikationer på en mängd olika språk, antingen från utländska partners eller från utländska branscher inom deras eget företag.

Men detta är inte bara ett problem inom ingenjörsvärlden… tänk dig bara hur det skulle vara att som läkare läsa viktiga journalanteckningar… på tyska!

Så vad är lösningen?

Hm… du skulle kunna försöka att få hela dokumentet översatt inom företaget. Tyvärr är det så att trots de bästa ansträngningar från alla inblandade parter… så räcker inte semesterfraserna till när det gäller tekniska översättningar.

Faktum är att resultatet ofta låter ganska likt den franska polismannen i ”Allå, allå, emliga armén”!

Den enda förnuftiga utvägen är naturligtvis att få dokumentet översatt av en professionell översättare. Men här uppstår ett annat problem. Många företag erbjuder översättartjänster, men när det gäller att översätta tekniska publiceringar handlar det nästan om ett annat ”språk inom språket”. Tyvärr har många företag lärt sig detta på bekostnad av stora förluster.

Till exempel måste all elektrisk utrustning som tillverkas och säljs i Europa vara CE-godkänd. Detta innebär strikt iakttagande av en föranmäld och godkänd tillverkningsspecifikation. Avvikelser från specifikationen, var sig det sker av misstag eller på annat sätt, ogiltigförklarar CE-godkännandet och fabrikören blir föremål för en rad sanktioner. Det är därför väldigt viktigt att översättningarna är helt korrekta rakt igenom.

Så hur väljer du en översättningsbyrå som kan hantera alla dina behov av tekniska översättningar på ett professionellt sätt?

  • Det första du bör kontrollera är att byråns översättare endast översätter till sitt eget modersmål samt har någon form av examen i sitt språk.
    • Du vill definitivt också ha någon med många års erfarenhet av teknisk översättning.
    • Helst ska din översättare ha någon form av kvalifikation inom sitt område av teknisk expertis.

Detta begränsar definitivt antalet lämpliga leverantörer av översättartjänster, men lyckligtvis slumpar det sig så att en byrå höjer sig rejält över mängden. Företaget är stratcore.se. De har sina huvudkontor i Stockholm, men är verksamma bokstavligt talat över hela världen.

Men varför ska jag lita på dem när det gäller mina komplicerade tekniska översättningar?

Jo, jag tänkte att om företag som BP, T Mobile och Orange litar på dem så skulle det verkligen varit dumt av mig att inte göra det!

Imperativ översättning

Imperativ översättning
Imperativa texter är ofta korta fristående ord, fraser eller satser. Original ‘texten kan vara en varnings- eller informationsskylt, etikett, lista eller något annat kort budskap med viktig information.
En sådan översättning bör vara semantiskt exakt och entydig, eftersom den inte har någon omgivande (verbal) kotext som stöd men skall kunna ta rätt i den rådande konkreta situationen, alltså fungera pragmatisk Konnotationsproblem förekommer i allmänhet inte, eftersom det vanligtvis inte finns något känsloinnehåll i sådana texter.
I fråga om formen kan översättningen avika från originaltexten, både på grund av språkens ens olika struktur och textsortskonventioner, ofta är det fråga om vedertagna bruksmotsvarigheter.
Även textens längd kan ha betydelse. här är några åskådliga exempel på allmänna skyltar och deras översättningar.

http://translate.google.se/

http://www.stratcore.se

Tobaksrökning förbjuden

Tupakointi kielletty

No smoking
E p i k

Episk dikt både i form av prosa och och på meter skiljer sig från lyriken i och med att den till sin grundnatur är berättande, den berättar om händelser, skeenden, personer osv. Lyriken däremot ger främst uttryck för personliga, subjektiva känslor och stämningar.

Epiken har av tradition indelats i roman, novell och epos. Här behandlas under denna rubrik först den ovan nämnda underhållningslitteraturen (samt barnlitteraturen), vilka båda sysselsätter stora skaror av översättare, sedan konst- prosan (roman, novell) och sist översättning av epos.
Lyrik

Lyriken, som ursprungligen åsyftat den sång eller dikt som framfördes till ackompanjemang av lyra, representerar den äldsta formen av poesi. Den är också av förståeliga skäl den diktform som står musiken närmast och allra mest bygger på musikaliska element som rytm och takter.

Lyriken är av tradition metrisk, bunden dikt som förenar ett komprimerat innehåll, oftast en subjektiv, stark känsla eller stämning, med maximal språklig njutning i form av rim, allitteration, bildspråk, ljudmåleri osv. (t.ex. Sapfo, Alkaios, Pindaros, renässansens mästare, de tyska romantikerna med Goethe i spetsen, Keats, Tegner, Snoilsky, Runeberg). Men redan antikens greker kände tankelyriken.

Från barocken går en annan, mer intellektualistisk linje med John Donne, symbolister som Baudelaire, Rimbaud och Mallarme, modernister som Eliot, Rilke, Apollinaire, Eluard samt de flesta nordiska lyrikerna från 1940-talet framåt (i Finland t.ex. Södergran och Diktonius).

I ännu högre grad än för konstprosan gäller för lyriken att det ytterst finslipade språket med sina fina skiftningar och välvalda former är en del av njutningen, läsupplevelsen.

Språket har ett estetiskt värde i sig självt, och det ger många olika associationer. Ofta är formen lika viktig som innehållet, ibland även viktigare. Till samma textsort hör även ordspråk, aforismer, slagord, barn- ramsor, sångtexter, överhuvud allt som i mycket bygger på versmått, begynnelse- och slutrim, rytm, onomatopoesi och ljudmåleri.